Leerboek Hematologie, 2e volledig herziene editie

Inclusief online omgeving

Het terrein van de klinische hematologie bestrijkt een fascinerend palet van aan­doe­nin­gen dat uitwaaiert van zeldzame aan­ge­bo­ren ziekten, via veel voorkomende ziekten zoals trombose en anemie, tot een gevarieerd scala aan kwaadaardige ziekten van bloed, beenmerg en lymfklieren met een zeer pluriform beloop. De hematoloog bedient zich heden ten dage van geavanceerde, specialistische diagnostiek en steunt op een divers arsenaal van therapeutische benaderingen zoals bloedtransfusie, antistolling, stamceltransplantatie, immunotherapie, doelgerichte therapie op moleculaire aangrijpingspunten en chemotherapie in grote verscheidenheid. Het veld van de hematologie over de volle breedte is meer dan ooit in beweging en er voltrekken zich op bijna elk onderdeel van het vakgebied belangwekkende ontwikkelingen. Vele van deze ontwikkelingen bieden wezenlijk nieuwe inzichten in de mechanismen van hematologische processen en de biologische basis van hematologische ziekten. Sommige ontwikkelingen markeren doorbraken in de patiëntenzorg. Zij creëren verbeterde therapeutische perspectieven. Samen bepalen deze ontwikkelingen de klinische praktijk van de behandeling van de patiënt met een hematologische aandoening van vandaag.

Het Leerboek hematologie heeft in het veld zijn plaats ingenomen als een gezaghebbend standaardwerk. Hematologie is bij uitstek een multidisciplinair vakgebied. Niet alleen de klinisch hematoloog houdt zich bezig met hematologische ziekten. Ook de patholoog, de klinisch geneticus, de immunoloog, de viroloog, de microbioloog, de radioloog en de nucleair geneeskundige doen dat in hun dagelijks werk. Medisch specialisten binnen verschillende vakgebieden hebben niet zelden ‘translationeel’ te maken met het vak van de hematologie, en dat geldt niet minder voor de generalistisch georiënteerde internist, kinderarts en huisarts. Zij allen kunnen op overzichtelijke wijze terecht bij dit boek dat een up-to-date naslagwerk verschaft op het terrein van de bloedziekten.

Dankzij de uitmuntende bijdragen van een keur van gezaghebbende auteurs met uiteenlopende gespecialiseerde achtergrond, presenteren wij een hoogwaardig Leerboek hematologie, dat met deze nieuwe druk geheel is geactualiseerd. Het boek wordt ondersteund met een website waarop het volledige boek digitaal raadpleegbaar is en waar aanvullende informatie te vinden is.

Over de auteur

Voorwoord uit het boek
 
‘Is er behoefte aan een Leerboek hematologie in de Nederlandse taal?’ Dat was de heersende vraag bij de eerste druk. En zijn wij in Nederland en België in staat een up-to-date Nederlands tekstboek van niveau tegenereren? Die beide vragen kunnen inmiddels volmondig en ondubbelzinnig worden beantwoord met ‘ja’ en ‘ja’. Het is vanwege de overweldigende belangstelling voor het Handboek hematologie
en het succes dat de redactie met overtuiging aan het werk is getogen voor deze tweede geheel herziene druk.

Het veld van de hematologie over de volle breedte is meer dan ooit in beweging en er voltrekken zich op bijna elk onderdeel van het vakgebied belangwekkende en opzienbare ontwikkelingen. Vele van deze ontwikkelingen bieden wezenlijk nieuw inzicht in de mechanismen van hematologische processen en de biologische basis van hematologische ziekten. Sommige ontwikkelingen markeren doorbraken in de
patiëntenzorg. Zij bepalen de klinische praktijk van de behandeling van de patiënt met een hematologische aandoening van vandaag. De vorige druk dateert uit 2008. Het was hoog tijd voor deze nieuwe druk.

Van twee ‘founding’ redacteuren, prof. Theo de Witte en prof. Marc Boogaerts, heeft de redactie afscheid genomen. Hun initiërende bijdrage aan de totstandkoming van het Handboek hematologie is bepalend geweest voor de succesvolle lancering van het Leerboek hematologie. Hun geestelijk vaderschap blijft ook in deze druk
doorklinken. Een drietal nieuwe redacteuren, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek en SonjaZweegman, is toegetreden en versterkt de huidige redactie.

Dankzij de uitmuntende bijdragen van een keur van auteurs met uiteenlopende gespecialiseerde achtergrond, presenteren wij een hoogwaardig, geheel  geactualiseerd Leerboek hematologie. Binnen het collectief van auteurs hebben enige wisselingen plaatsgevonden, en in die gevallen hebben experts de
plaats ingenomen van voorgangers die een bijdrage hadden geleverd aan de eerste druk. Op de stevige basis die door die voorgangers is gelegd, wordt in deze druk voortgebouwd. In de hoofdstukken, getuigehun kwaliteit en diepgang, is de inhoudelijke deskundigheid van de auteurs die verbonden zijn met dat
onderdeel van het veld, tastbaar aanwezig. Wij zijn de auteurs erkentelijk voor hun bijdragen die dit boekmaken tot een standaard in de hematologie.

Het Leerboek hematologie is ook in elektronische vorm beschikbaar en wordt via internet ondersteund metaanvullende digitale informatie die toegankelijk is voor hen die het boek aanschaffen.De naam van het boek is bij deze druk herdoopt van ‘handboek’ tot ‘leerboek’. Het boek biedt de lezer immers de mogelijkheid om zich in de volle breedte te oriënteren in het veld van de hematologie en in de context van hematologische ziekte gericht kennis te verwerven over onderwerpen en hun achtergrond.

Daarnaast biedt het boek een toegankelijk toevluchtsoord als naslagwerk.
Het is de wens van de redactie dat het Leerboek hematologiezijn doelstellingen wederom in ruime mate waarmaakt en van praktisch en theoretisch nut blijkt te zijn voor artsen en medisch specialisten van velerlei relevante medische achtergrond. Wij hopen en vertrouwen erop dat het Leerboek als een welkome baken
van kennis intensief geraadpleegd wordt door studenten en collega’s in opleiding. Als voorheen houden wij ons warm aanbevolen voor suggesties en aanbevelingen.

Bob Löwenberg, Gert Ossenkoppele, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek, Sonja Zweegman

Januari 2014

Inhoud

Voorwoord – 9
Voorwoord eerste druk – 10

1 Hematologie, een vakgebied met vele gezichten – 11
B. Löwenberg en G.J. Ossenkoppele

2 Hematopoëse – 17
J.J. Schuringa en W.E. Fibbe

3 Cytologie, immunofenotypering en cytogenetica – 31
M.J. Wondergem, J.C. Kluin-Nelemans en E. van den Berg-de Ruiter

4 Moleculaire diagnostiek in de hematologie – 51
J.H. Jansen, B.A. van der Reijden en P. Vandenberghe

5 IJzerstofwisseling en ijzerstapelingsziekten – 65
R.A.P. Raymakers en D.W. Swinkels

6 Anemie door ijzerdeficiëntie of aangeboren stoornissen in de ijzerstofwisseling, anemie bij chronische ziekten en megaloblastaire anemie – 85
S. Zweegman, P.C. Huijgens en D.W. Swinkels

7 Hemoglobinopathieën: abnormale hemoglobines en thalassemieën – 103
B.J. Biemond en A.W. Rijneveld

8 Erfelijke en verworven hemolytische anemieën – 119
S. Zeerleder, W.W. van Solinge en R. van Wijk

9 Porfyrie – 143
J.J.W.M. Janssen en P.C. Huijgens

10 Aplastische anemie, pure red cell aplasia en congenitale dyserytropoëtische anemieën – 153
G. Verhoef en C.J.M. Halkes

11 Congenitale en verworven chronische neutropenie – 167
M.C.A. Bruin en I.P. Touw

12 Eosinofilie, hypereosinofilie, het hypereosinofiel syndroom en chronische eosinofiele leukemie – 181
P. Vandenberghe en J. Cools

13 Mastocytose – 195
J.C. Kluin-Nelemans en P.L.A. van Daele

14 Inleiding tot het immuunsysteem – 205
T.W. Kuijpers

15 Histiocytaire aandoeningen – 237
A.A. van de Loosdrecht en R.M. Egeler

16 De ziekte van Gaucher en andere erfelijke stofwisselingsziekten – 251
C.E.M. Hollak en J.J. Boelens

17 Fysiologie en diagnostiek van hemostase en trombose – 267
Ph.G. de Groot en J.C.M. Meijers

18 Trombocytopenie – 295
S. Zweegman en J.J.W.M. Janssen

19 Erfelijke en verworven bloedingsneiging – 315
H.C.J. Eikenboom en F.W.G. Leebeek

20 Diepe veneuze trombose, longembolie en trombofilie – 335
F.W.G. Leebeek, M.V. Huisman, K. Peerlinck en F.R. Rosendaal

21 Diffuse intravasale stolling – 353
M. Levi, H. ten Cate en R.E.G. Schutgens

22 Klinische epidemiologie van bloed- en lymfeklierkanker in Nederland – 365
J.W.W. Coebergh en M.J. Aarts

23 Acute lymfatische leukemie bij kinderen – 379
I.M. van der Sluis en R. Pieters

24 Acute lymfatische leukemie bij volwassenen – 395
A.W. Rijneveld, S.M.G.J. Daenen en J.J. Cornelissen

25 Lymfoïde maligniteiten: de WHO-classificatie en algemene principes – 407
P.M. Kluin, H. Veelken en J.M. Zijlstra

26 Maligne lymfomen bij kinderen – 427
A. Beishuizen en J. Zsiros

27 Chronische lymfatische leukemie en T-prolymfocytenleukemie – 453
A.P. Kater en M.H. van Oers

28 Indolente non-Hodgkin-lymfomen – 469
A.P. Kater, H. Veelken en M.H. van Oers

29 Agressieve non-Hodgkin-lymfomen – 487
M.J. Kersten, P.M. Kluin en H.C. Schouten

30 Het Hodgkin-lymfoom – 523
P.J. Lugtenburg, A. van den Berg en J.M. Zijlstra

31 Multipel myeloom en andere plasmacelaandoeningen – 537
P. Sonneveld, H.M. Lokhorst en M. Delforge

32 Myeloïde leukemie bij kinderen – 557
E.S.J.M. de Bont en G.J.L. Kaspers

33 Acute myeloïde leukemie bij volwassenen – 569
B. Löwenberg en G.J. Ossenkoppele

34 Diagnostiek en behandeling van acute promyelocytenleukemie (APL) bij volwassenen – 589
E. Vellenga

35 Het myelodysplastisch syndroom – 595
A.A. van de Loosdrecht, G. Huls, E. Vellenga en T. de Witte

36 Chronische myeloïde leukemie – 611
J.J.W.M. Janssen en G.J. Ossenkoppele

37 Chronische myeloproliferatieve neoplasieën – 629
S. Zweegman, J. Cools en G. Verhoef

38 Cellulaire immuuntherapie van hematologische maligniteiten – 653
J.H.F. Falkenburg en J. Kuball

39 Hematopoëtische stamceltransplantatie – 667
J.J. Cornelissen, M. van Gelder en E. Meijer

40 Behandeling van infecties bij de immuungecompromitteerde patiënt – 687
N.M.A. Blijlevens en B.J. Rijnders

41 Transfusiegeneeskunde – 709
P.A.W. te Boekhorst, J.J. Zwaginga en E.A.M. Beckers

42 Late effecten van therapie bij hematologische ziekten – 735
J.M. Zijlstra en F.E. van Leeuwen

Personalia – 743
Register – 747

Student? Vraag om een offerte*

Betaling na ontvangst

Gratis verzending*

Snelle levering

BESTELLEN
Onze prijs 125,00 euro
RedactieBob Löwenberg, Gert Ossenkoppele, Nicole Blijlevens, Frank Leebeek, Sonja Zweegman
TaalNederlands
ISBN9789058982650
Verschenenjanuari 2015
Omvang1000 p.
MediumHardback